CONTACT US

line_03

   Get in touch

    

   Contact info

   Košice Story Hotel
   Creative Industry Košice, n.o.
   Kukučínová 2
   040 01 Košice

   ICO: 35583461
   DIČ:2022737871
   IČ DPH: SK2022737871
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
   IBAN: SK69 5600 0000 0005 5823 2003
   BIC kód banky: KOMASK2X
   Nezisková organizácia registrovaná Obvodným úradom v Košiciach pod č. OVVS/35/2008

   e-mail: info@kosicestoryhotel.sk
   tel.: +421 907 778 069